anı kurtaran linux komutları

bulunduğunuz dizin ve alt dizinlerinde son 5dk içinde düzenlenmiş, 2Mb’den büyük dosyaları bulmak için:
find . -size +2M -mtime -5

chmod 755 for dir 644 for files
January 16, 2009 · 2 Comments

find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0775 # For directories
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0664 # For files

find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0775;find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0664

find . -name “.svn” -exec rm -rf {} \;

svn status | grep ‘\!’ | awk ‘{print $2;}’ | xargs svn rm

svn status | grep ‘\?’ | awk ‘{print $2;}’ |xargs svn add